Kendo en Corona: hoe kunnen we verantwoord trainen? - How to train responsibly during Corona.|Kendo|Forum|Kendovereniging Shinbukan Groningen

Avatar
Please consider registering
guest
sp_LogInOut Log Insp_Registration Register
Register | Lost password?
Advanced Search
Forum Scope


MatchForum OptionsMinimum search word length is 3 characters - maximum search word length is 84 characters
sp_TopicIcon
Kendo en Corona: hoe kunnen we verantwoord trainen? - How to train responsibly during Corona.
juli 5, 2020
3:25 pm
Avatar
wimH
Admin
Forum Posts: 155
Member Since:
september 24, 2009
sp_UserOfflineSmall Offline

{{ English Text below! }}

We moeten voorzichtig zijn. De richtlijnen die nu van de NKR afkomen en de afstemming met RIVM zijn de basis.

https://docs.google.com/docume…..obilebasic

Gelukkig is het virus niet via zweet overdraagbaar. Overdracht vindt plaats door ademdruppels, mogelijk ook de kleinere aerosolen.

Als belangrijkste maatregelen worden gezien:

– Thuis blijven als je niet fit bent.
– Handen wassen voor en na de training
– Ventileren (Willem blijft daarover ook in gesprek met het Alfacollege). Optie: ventilatiemoment in de training?
– Niet te lang trainen, max 1 uur binnentraining
– Trainen met een simpel mondkapje kan helpen het virus te verspreiden (het helpt niet of nauwelijks om jezelf te beschermen), proberen we uit. Meppel had goede ervaringen met mondkapjes, maar erg afhankelijk van welke je draagt. Sommige modellen zijn erg benauwd, en modellen met een metaaldraadje boven de neus hebben de voorkeur. De ervaringen met een “menmask”, een dubbele tenuichi, getest door Harmen was negatief: niet te doen. We moeten ontdekken hoe het in de praktijk gaat.
– Geen taiatari en geen kiai.
– Groepsgrootte beperken, we schatten dat 3 groepjes van 3 + 1 leraar goed moet kunnen. Door vaste groepjes tijdens 1 training te vormen beperk je ook mogelijke overdrachtrisico’s.
– Registratie van de deelnemers, zodat je weet wie er op een bepaalde dag hebben getraind. (Lijstje bijhouden)
– Bewaken van het aantal meldingen COVID-19: komt dat in onze regio weer boven de 50 ziektemeldingen per 100.000 mensen, dan wordt er aan “de noodrem” getrokken. Dan te herzien of we ook weer een pas op de plaats moeten maken. Deze norm is een Duitse norm, maar lijkt wel realistisch voor onze situatie.
– Trainen in andere dojo: om veiligheidsredenen trainen voorlopig alleen de dojoleden Suirankan en Shin Bu Kan bij elkaar. Geografisch hebben beide dojo ongeveer hetzelfde risicoprofiel bij Corona. Tot nader bericht svp geen uitwisseling met andere kendoka: wij niet bij andere dojo en andere dojo niet bij ons. Dat voelt tegenstrijdig, want openheid en uitwisseling was en is 1 van de kernwaarden van onze club. Uitzonderingen zijn denkbaar. Per situatie te bekijken en tenminste te bespreken met één van de leraren.
– Van elkaars spullen afblijven, zeker de men.
– Zo mogelijk thuis omkleden, niet douchen.
– Kleedkamers zijn voor de dames en de heren kleden zich in de zaal om. Ook daar ruime afstand houden.

Nadelen:
– We trainen maar beperkt: niet op volle kracht en slechts kort. “Maar beter een uurtje dan niet”
– Komen de mensen ook voor een uurtje trainen? De verwachting is van wel. Op termijn zal weer meer mogelijk zijn.
– Het zal even wennen zijn om iedereen te instrueren en hetzelfde te laten doen

===== English text ======

We have to be careful. The guidelines that now come from the NKR and coordination with RIVM are the basis.

https://docs.google.com/docume…..obilebasic

Fortunately, the virus is not transmitted through sweat. Transfer takes place through breath drops, possibly also the smaller aerosols.

The most important measures are:

– Stay at home if you are not fit.
– Wash hands before and after training
– Ventilate (Willem will also continue to discuss this with the Alpha College). Option: ventilation moment in the training?
– Do not train too long, max 1 hour indoor training
– Training with a simple mask can help spread the virus (it hardly helps to protect yourself), we try. Meppel had good experiences with mouth masks, but very dependent on which one you wear. Some models are very stuffy, and models with a metal wire above the nose are preferred. The experience with a “menmask”, a double tenuichi, tested by Harmen was negative: impossible. We need to find out how it works in practice.
– No taiatari and no kiai.
– Limit group size, we estimate that 3 groups of 3 + 1 teacher should be able to do well. By forming fixed groups during 1 training you also limit possible transfer risks.
– Registration of the participants, so that you know who trained on a particular day. (Keep list)
– Monitoring the number of reports COVID-19: if in our region again above 50 reports of sickness per 100,000 people, then the “emergency brake” is pulled. Then revise whether we should also take a step back. This standard is a German standard, but seems realistic for our situation.
– Training in other dojo: For safety reasons, only dojo members Suirankan and Shin Bu Kan are training together for the time being. Geographically, both dojo have approximately the same risk profile at Corona. Until further notice please do not exchange with other kendoka: we do not with other dojo and other dojo not with us. That feels contradictory, because openness and exchange was and is one of the core values ​​of our club. Exceptions are conceivable. View per situation and at least discuss with one of the teachers.
– Don’t touch each other’s stuff, especially the men.
– Change clothes at home if possible, do not shower.
– Changing rooms are for the ladies and the gentlemen change clothes in the room. Also keep a good distance there.

Cons:
– We train only limited: not at full power and only briefly. “Better an hour than not”
– Are people also coming to train for an hour? The expectation is. More will be possible in the long term.
– It will take some getting used to instruct everyone and let them do the same

Forum Timezone: Europe/Amsterdam
Most Users Ever Online: 139
Currently Online:
Guest(s) 2
Currently Browsing this Page:
1 Guest(s)
Top Posters:
Member Stats:
Guest Posters: 1
Members: 188
Moderators: 4
Admins: 1
Forum Stats:
Groups: 1
Forums: 4
Topics: 223
Posts: 2022
Newest Members:
Gregory
Moderators: Wim: 0, Martin: 316, Willem: 688, Mariëlla: 194
Administrators: wimH: 155